Osaühingu LUISA TÕLKEBÜROO e-poe tingimused

 1. Üldsätted
  1. Käesolevad osaühingu LUISA TÕLKEBÜROO (edaspidi „Luisa“) e-poe tingimused (edaspidi nimetatud „Tingimused“) kehtivad nii füüsiliste- kui juriidiliste isikute suhtes (edaspidi nimetatud „Tellija“), kes kasutavad www.luisa.ee veebiaadressil asuvat e-poodi ja tellivad e-poe kaudu Luisa poolt pakutavaid teenuseid.
  2. Lisaks käesolevatele Tingimustele juhinduvad lepingupooled omavaheliste suhete reguleerimisel võlaõigusseadusest ja muudest kohalduvatest Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.
  3. E-poe kaudu tellimuste vormistamise eelduseks on Tingimustega tutvumine ja nendega nõustumine. Tingimuste aktsepteerimisega kinnitab Tellija, et ta on Tingimustega tutvunud ja nendega nõustunud.
  4. Luisal on õigus mistahes ajal teha pakutavatesse e-poe teenustesse muudatusi.
  5. Luisal on õigus ühepoolselt muuta Tingimusi, avaldades vastavate muudatustega Tingimused oma kodulehel aadressil: www.luisa.ee.
 1. Teenused ja hinnad
  1. Luisa pakub e-poe kaudu tõlketeenuseid, mille täpsem sisukirjeldus on välja toodud e-poes vastavat teenust puudutavas ülevaates.
  2. E-poe kaudu müüdavate teenuste hinnad on märgitud iga teenuse juurde.
  3. Kõik e-poes märgitud hinnad sisaldavad käibemaksu kehtivas määras.
  4. Luisal on õigus teha hindades muudatusi. Juhul, kui Luisa on muutnud e-poes hindu pärast Tellija poolt tellimuse esitamist ja selle eest tasumist, osutab Luisa Tellijale teenust tellimuse vormistamise hetkel kehtinud hinnaga.
 1. Tellimine
  1. Tellimusi saab esitada iga päev 24 tundi ööpäevas, kuid Luisa kohustub tellimusi täitma tööpäevadel (v.a riiklikud pühad) ajavahemikus 00-00.
  2. Teenuse tellimiseks tuleb soovitud teenus lisada ostukorvi.
  3. Tellimuse vormistamiseks tuleb täita teenuse osutamiseks vajalikud andmeväljad ning tasuda pangalingi kaudu või muu makselahenduse abil ekraanile kuvatud teenustasu.
  4. Teenustasu laekumisest Luisa arvelduskontole loetakse Luisa ja Tellija vaheline teenuse osutamise leping sõlmituks ning sellega annab Tellija Luisale nõusoleku koheselt teenuse osutamisega alustamiseks.
  5. Juhul kui peaks selguma, et tellitud teenust ei ole võimalik siiski osutada, teavitab Luisa sellest Tellijat viivitamatult ning tagastab makstud teenustasu üldjuhul 1-2 tööpäeva jooksul. Sõltuvalt makseviisist võib laekumine aega võtta kuni 7 tööpäeva.
  6. Tellimuste kohta saavad Tellijad teavet küsida E-R: 09.00-16:00 (v.a riigipühadel) helistades telefonil +352 5322 5477 või e-posti aadressil tallinn@luisa.ee.
 1. Isikuandmete töötlemine

Isikuandmete töötlemise tingimustega saate tutvuda siin.

 1. Taganemine ja pretensioonide esitamine
  1. Luisa poolt e-poe kaudu osutatava teenuse spetsiifikast lähtuvalt ei ole Tellijal pärast teenuse eest tasumist ning Luisapoolset lepingu täitmist õigust lepingust taganeda.
  2. Tarbijast Tellija võib lepingust taganeda 14 päeva jooksul pärast teenuse eest tasumist üksnes juhul, kui leping ei ole Luisa poolt täielikult täidetud, saates vastavasisulise teade e-kirja teel aadressile tallinn@luisa.ee. Taolise lepingust taganemise korral kohustub tarbijast Tellija hüvitama Luisale kõik senise teenuse osutamisega kaasnenud kulud. Luisal on õigus nimetatud hüvitamisele kuuluvad kulud maha arvestada tarbijast Tellijale tagastamisele kuuluvast teenustasust.
  3. Tellijal on õigus lepingutingimustele mittevastava teenuse puhul esitada Luisale pretensioone 2 kuu jooksul alates teenuse osutamise tulemi üleandmisest Tellijale, saates vastavasisulise e-kirja aadressile tallinn@luisa.ee.
  4. Luisa kohustub vastama Tellija e-kirja teel saadetud pretensioonile samas vormis kahe tööpäeva jooksul.
  5. Juhul kui viidatud puuduse eest vastutab Luisa, kohustub Luisa likvideerima puuduse mõistliku aja jooksul.
 1. Vastutus ja vaidluste lahendamine
  1. Ostjal on õigus teenuse osutamise lepingutingimustele mittevastavuse korral tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele sh nõuda lepingu täitmist ja leping üles öelda.
  2. Tellija vastutab teenuse tellimise raames enda seadmete ja tarkvara turvalisuse eest, samuti muude Tellija poolt e-poe kasutamisega kaasnevate kulude eest.
  3. Tarbija võib pöörduda Luisaga tekkiva vaidluse lahendamiseks kohtuvälise lahendamise institutsiooni poole, milleks on Tarbijakaitse Ameti juures tegutsev tarbijavaidluste komisjon. Tarbijavaidluste komisjoni poole on võimalik pöörduda vastava veebikeskkonna vahendusel aadressil https://ttja.ee/tarbijavaidluste-komisjon